بنیان گذاران، سیروس بلورچی، بانیان

مارس 26, 2022

سیروس بلورچی

مشخصات فردی متولد – شهر – تحصیلی كارشناس ارشد معماری دانشگاه دانشگاه تهران دانشكده هنرها‌ی ز‌یبا اهم سوابق اجرایی و مدیریتی مهندس مشاور طرح وتعاون سال […]