بنیان گذاران، جعفر سبوخی، بانیان

مارس 26, 2022

جعفر سبوخی

مشخصات فردی متولد 1337 شهر تربیت حیدریه تحصیلی رشته مهندسی مکانیک از دانشگاه فردوسی مشهد  کارشناس ارشد (پایه یک) — دوره — دوره — اهم سوابق […]