موسی لنکرانی

مشخصات فردی

متولد
1331
شهر
اصفهان
تحصیلی
کارشناسی ارشد
کارشناس ارشد (پایه یک)
کارشناس رسمی سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان تهران
دوره
طی دوره دوم مدیریت استراتژیک در سال 70 سازمان مدیریت صنعتی
دوره
طی دوره مدیریت ژاپنی در سال 78 (ژاپنAOTS)

اهم سوابق اجرایی و مدیریتی

تصاویر پروژه‌های منتخب

bonyan-001

ایستگاه مترو شهدای اصفهان

bonyan-002

ایستگاه تختی

bonyan-003

پروژه تجاری - درمانی مریم

zarkob-006

تیم طراحی برج میلاد

برج میلاد با ارتفاع كل 435 متر چهارمین برج بلند مخابراتی، تلویزیونی دنیا است.

zarkob-003

فوندانسیون برج میلاد

برج میلاد با ارتفاع كل 435 متر چهارمین برج بلند مخابراتی، تلویزیونی دنیا است.

zarkob-004

تاج برج میلاد

برج میلاد با ارتفاع كل 435 متر چهارمین برج بلند مخابراتی، تلویزیونی دنیا است.

zarkob-005

تیم طراحی مهندسی میلاد

برج میلاد با ارتفاع كل 435 متر چهارمین برج بلند مخابراتی، تلویزیونی دنیا است.

نمایش بیشتر