علی اکبر ادیب

مشخصات فردی

متولد
1332
شهر
تهران
تحصیلی
کارشناسی مهندسی مکانیک
کارشناس ارشد (پایه یک)
دوره
دوره

اهم سوابق اجرایی و مدیریتی

تصاویر پروژه‌های منتخب

5

پروژه تاسیسات سرچاهی و خطوط لوله جریانی میدان مشترک نفتی آذر

4

پروژه تاسیسات سرچاهی و خطوط لوله جریانی میدان مشترک نفتی آذر

3

پروژه تاسیسات سرچاهی و خطوط لوله جریانی میدان مشترک نفتی آذر

2

پروژه تاسیسات سرچاهی و خطوط لوله جریانی میدان مشترک نفتی آذر

1

پروژه تاسیسات سرچاهی و خطوط لوله جریانی میدان مشترک نفتی آذر

نمایش بیشتر