صنعت، نقشه، تدوین، تدوین نقشه راهبردی صنعت

مارس 1, 2022

تدوین نقشه راهبردی صنعت؛ بایدها و نبایدها

ایرج گلابتونچی اصول تنظیم نقشه راه صنعت توجه به نظر ذی نفعان و تدوین یک برنامه کاربردی است در دیدار مهمی که فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، و […]