سیروس بلورچی

مشخصات فردی

متولد
شهر
تحصیلی
كارشناس ارشد معماری
دانشگاه
دانشگاه تهران دانشكده هنرها‌ی ز‌یبا

اهم سوابق اجرایی و مدیریتی

تصاویر پروژه‌های منتخب

bolorchi-01

پروژه قو الماس خاورميانه

bolorchi-02

پروژه تجار‌ی، اقامتی و تفر‌یحی امین قشم

bolorchi-03

پروژه مجتمع مسكونی تجار‌ی آفر‌ینش رامسر

bolorchi-04

سالن مستقبلين حجاج فرودگاه مهرآباد

bolorchi-05

هتل صبا مشهد

bolorchi-06

بانك مسكن شعبه تبريز

نمایش بیشتر