جعفر سبوخی

مشخصات فردی

متولد
1337
شهر
تربیت حیدریه
تحصیلی
رشته مهندسی مکانیک از دانشگاه فردوسی مشهد 
کارشناس ارشد (پایه یک)
دوره
دوره

اهم سوابق اجرایی و مدیریتی

تصاویر پروژه‌های منتخب

پروژه-اخند

اخند

2--پروژه-زابل

زابل

1--پروژه-کالپوش

کالپوش

DJI_0361

گالیکش

2

گرمسار

نمایش بیشتر